Skip to main content
۷۱۴ بازدید

فصل اول از ریاضی نهم: مجموعه ها

برنامه نویسی و ریاضی (محمد فتاحی)
برنامه نویسی و ریاضی (محمد فتاحی)
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

در این آموزش به دو موضوع می پردازیم:
1) احتمال های هم شانس(همگن)
2) احتمال های غیرهم شانس(غیرهمگن)
http://mathprograming.com/