برنامه نویسی و ریاضی (محمد فتاحی)

برنامه نویسی و ریاضی (محمد فتاحی)

قهرمانان واقعی !!! ۰۴:۴۲
سیستم آموزشی ژاپن!! ۰۷:۲۷
صرفا برای خنده !!! ۱۳:۴۹
حذف باج افزار wannacrypt ۰۵:۵۶
نقاشی سه بعدی زیبا!!! ۰۵:۰۷