برنامه نویسی و ریاضی (محمد فتاحی)

برنامه نویسی و ریاضی (محمد فتاحی)

قهرمانان واقعی !!! ۰۴:۴۲
سیستم آموزشی ژاپن!! ۰۷:۲۸
صرفا برای خنده !!! ۱۳:۵۰
حذف باج افزار wannacrypt ۰۵:۵۷
نقاشی سه بعدی زیبا!!! ۰۵:۰۷