Skip to main content
شهر فرش
۱۷۷ بازدید

  • هفت دهم

با تغییر ذهن به تمام آرزوهایمان برسیم

هفت دهم
هفت دهم
منتشر شده در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۷

هیچ تغییری در زندگی مان رخ نخواهد داد، مگر اینکه ذهن خود را تغییر دهیم. با آموزشهای مرتضی سفیدگری و با انجام تکنیک های عملی تغییر ذهن می توانیم به تمام آرزوهایمان برسیم.