Skip to main content
۱۱۶ بازدید

  • فرشید  اکبری

قصه های جنگ

شبکه افق
کانال تایید شده شبکه افق
منتشر شده در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

این مستند شش قسمتی یک سوال کلیدی را دنبال می نماید:
«شهر چگونه وقایع تاریخی، رخدادها و قهرمانهای خود را برای شهرنشینان روایت میکند؟ و این روایت چگونه توسط مردم تجربه میشود؟»

در این مجموعه برنامه تلاش شده است که زبان فیلم قابل قبول برای جامعه متخصص و همچنین قابل فهم برای عوام باشد.