در حال بارگذاری ویدیو ...

معرفی ترجمه هم زمان

۱ نظر گزارش تخلف
نادر نامداران-مترجم همزمان انگلیسی به فارسی بین المللی،

در این فیلم "معرفی ترجمه همزمان"، گوشه ای از تدریس ترجمه همزمان کنفرانس استاد نادر نامداران، صورت گرفته در سال 1395، ارائه می‌شود!
با امید به شناخته شدن بیشتر این حرفه ی تخصصی در مجامع علمی، فنی، دانشگاهی، و بین‌المللی کشور!

- عنوان: "معرفی ترجمه همزمان"،
- مدرس ترجمه همزمان:
"نادر نامداران مترجم کنفرانس (مترجم همزمان انگلیسی) بین المللی در کلیه تخصص ها و مشاغل در تهران، ایران".
Introduction to Simultaneous Interpretation, by Nader Namdaran the Persian_English Conference interpreter, based in Tehran, Iran.
09124541745_09396900507

وبسایت ترجمه همزمان و ترجمه شفاهی نادر نامداران:
http://nadernamdaran.blogfa.com/
#مترجم_همزمان
#ترجمه_همزمان
#مترجم_شفاهی
#ترجمه_شفاهی، #مترجم_همزمان_پزشکی، #ترجمه_همزمان_پزشکی، #مترجم_شفاهی_پزشکی، #ترجمه_شفاهی_پزشکی #مترجم_سمینار_پزشکی، #مترجم_همایش_پزشکی، #مترجم_کنفرانس_پزشکی #مترجم_ورکشاپ_پزشکی #مترجم_همزمان_سمینار_پزشکی #مترجم_همزمان_همایش_پزشکی #مترجم_همزمان_کنفرانس_پزشکی #مترجم_همزمان_ورکشاپ_پزشکی #مترجم_همزمان_بین_المللی_کنفرانس #ترجمه_همزمان_اوکایو #گوشی_ترجمه_همزمان_اوکایو #ادوات_ترجمه_همزمان، #تورگاید #گوشی_ترجمه_همزمان #تجهیزات_ترجمه_همزمان_کنفرانس #مترجم_همزمان_تهران #اوکایو #نادر_نامداران
#اجاره_گوشی_ترجمه_همزمان
#فروش_ترجمه_همزمان
#گوشی_مترجم_همزمان
#گوشی_تورگاید
#OKAYO

نظرات
Loading...