نادر نامداران-مترجم همزمان انگلیسی به فارسی بین المللی،

نادر نامداران-مترجم همزمان انگلیسی به فارسی بین المللی،

ترجمه همزمان کنفرانس ۰۰:۴۷
معرفی ترجمه هم زمان ۰۴:۱۸