در حال بارگذاری ویدیو ...

Canonical Correlation Analysis | Multivariate Analysis | Statistical Modelling

داریوش
داریوش

#canonicalanalysis #correlation #regression #statistics #econometrics #factoranalysis
Canonical Correlation Analysis is used to identify and measure the associations among two sets of variables. Its a similar technique to PCA/Factor analysis.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال