در حال بارگذاری ویدیو ...

بازخورد چیست؟ چطور تفاوت انتقاد و بازخورد را تشخیص دهیم؟ - فرافکر

saleh_atashi
saleh_atashi

بازخورد یا فیدبک چیزی است که از آن در جهت رشدمان استفاده می کنیم. انتقاد حرفی است که شنیدنش در این موقعیت و شرایط سودی برای من ندارد. چه عواملی در توجه ما به بازخورد افراد مهم هستند؟ فردی که بازخورد می دهد یا انتقاد می کند کیست؟ چه حرفی زده؟ انتقاد است یا فیدبک ؟ در چه زمینه ای نظر داده؟
http://farafekr.com/videos/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال