در حال بارگذاری ویدیو ...

فلسفه اعمال درز انقطاع در ساختمان‌ها

۶۳ بازدید
سبزسازه
سبزسازه

لزوم اعمال درز انقطاع (فاصله تا مرز زمین مجاور) در ساختمان به همراه بررسی نکات مهم آن در مقاله زیر مطالعه کنید:
https://sbz.one/apr8

نظرات