گروه آموزشی ویدوآل

کانال تایید شده گروه آموزشی ویدوآل

چرا زن ها پریود میشن؟ ۰۴:۳۷
جهان چگونه می‌میرد؟ ۰۵:۳۹
روز مهندس مبارک! ۰۱:۰۰
مورد تنفر واقع شدن! ۰۵:۳۱
آسیب‌های زیاد نشستن ۰۵:۰۶
چرا همیشه خسته‌ایم؟ ۰۴:۲۴
چرا خمیازه مسری است؟ ۰۴:۴۲