امین ایران پناه

امین ایران پناه

سازگاری سفر و همسفر ۰۶:۵۳
حضور در لحظه مشتری ۰۰:۴۱
دلیل اهمیت استراتژی ۰۰:۳۹
استراتژی چیست؟ ۰۰:۴۲
معرفی کتاب حاجی آقا ۰۳:۱۶
محتوا چیست؟ ۰۰:۴۲
۸ ماه پیش
برندسازی شخصی چیست؟ ۰۰:۵۶
معرفی کتاب ناطور دشت ۰۱:۵۸
برندسازی شخصی چیست؟ ۰۲:۰۶
استعداد داری یا نه؟ ۰۴:۴۳
تمایز در برندسازی شخصی ۰۴:۵۹
معرفی کتاب قلاب ۰۳:۴۶