مدیران تحلیل گر سپاهان
مدیران تحلیل گر سپاهان

مدیران تحلیل گر سپاهان

27-رز-طراحی-فرم ساده ۱۸:۲۹
26-رز-مثالهای ترکیبی ۱۳:۱۴
25-رز-مشکلی به نام Null ۰۹:۰۵
23-رز-ترکیب جداولOuter ۰۹:۳۷
22_رز_ترکیب جداولOuter ۰۹:۳۷
21_رز_ترکیب جداولInner ۱۸:۳۸
19_رز_گروه بندی ۱۲:۲۷
16_ رز_شرط گذاری_مقدمه ۱۵:۳۱
15_ رز_مرتب سازی با ORDER ۰۶:۵۷
13_ رز_دستور Select ۱۳:۲۰