دکتر نصیبه رستمی
دکتر نصیبه رستمی

دکتر نصیبه رستمی

فیلم عمل بینی گوشتی ۰۱:۴۱
تزریق ژل و بوتاکس ۰۰:۱۷
نمونه عمل بینی ۰۱:۰۴