دکتر نصیبه رستمی
دکتر نصیبه رستمی

دکتر نصیبه رستمی

جراحی زیبایی بینی ۰۱:۴۸
جراحی بینی طبیعی ۰۲:۳۹
جراحی زیبایی بینی ۰۱:۱۷
جراحی زیبایی بینی ۰۱:۵۵
جراحی بینی گوشتی ۰۱:۵۴
رضایت از جراحی بینی ۰۱:۲۳
تزریق ژل یا چربی؟؟! ۰۱:۵۴
رضایت از جراحی بینی ۰۱:۳۴
جراحی تومور پاروتید ۰۱:۳۱
جراحی انحراف بینی ۰۱:۰۸
عمل بینی کج و گوشتی ۰۱:۱۷
جراحی زیبایی بینی ۰۲:۲۴
رضایت از جراحی بینی ۰۱:۲۶
جراحی بینی طبیعی ۰۰:۲۵
عمل بینی ۰۱:۲۳
۲ سال پیش
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۵۱
رضایت از جراحی بینی ۰۰:۴۷
کاهش شنوایی عصبی ۰۱:۰۱
لیفت صورت و گردن ۰۰:۵۹
فیلم عمل بینی گوشتی ۰۱:۴۱