Skip to main content
شِنــــ^.^ـــی

شِنــــ^.^ـــی

(19اسفند) عکس نوشته/دل نوشته/متن های زیبا/جملات فلسفی/ شاد و غمگین..هرچیزی که زیبا باشه آپلود میکنم... امیدوارم همراهی کنید و دوستای خوبی باشیم..

چه کسـ ی..!؟
00:04
چه کسـ ی..!؟
۴ روز پیش
دَرد
00:04
دَرد
۴ روز پیش

شاد بـ اش
00:04
شاد بـ اش
۵ روز پیش

...
00:04
...
۷ روز پیش

مَـ ن
00:04
مَـ ن
۹ روز پیش
فروردیـ ن
00:04
فروردیـ ن
۹ روز پیش

تولـ د
00:04
تولـ د
۹ روز پیش
دل شکستـ ن
00:04
دل شکستـ ن
۱۰ روز پیش

بَد دیـ دم
00:04
بَد دیـ دم
۱۳ روز پیش

خیلی زودتـ ر
00:04
خیلی زودتـ ر
۱۳ روز پیش

یک نفـ ر
00:04
یک نفـ ر
۱۴ روز پیش

اجازه نـ ده
00:04
اجازه نـ ده
۱۴ روز پیش
آدمهـ ا
00:04
آدمهـ ا
۱۴ روز پیش

نامردنـ د
00:04
نامردنـ د
۱۵ روز پیش

آدمای شـ اد
00:04
آدمای شـ اد
۱۶ روز پیش

بخنـ د
00:04
بخنـ د
۱۶ روز پیش
شاد بـ اش
00:04
شاد بـ اش
۱۶ روز پیش

چه کَسـ ی؟
00:04
چه کَسـ ی؟
۱۷ روز پیش
ببخشیـ د
00:04
ببخشیـ د
۱۷ روز پیش

ایهالنـ اس
00:30
ایهالنـ اس
۱۷ روز پیش

خاطـ ره ها
00:04
خاطـ ره ها
۱۸ روز پیش

شجاع بـ اش
00:04
شجاع بـ اش
۱۹ روز پیش

کجـ ایی
00:04
کجـ ایی
۱۹ روز پیش

زندگی کـ ن
00:04
زندگی کـ ن
۲۰ روز پیش

ش ک س ت م
00:04
ش ک س ت م
۲۰ روز پیش

قَوی بـ اش
00:04
قَوی بـ اش
۲۰ روز پیش
آدمهای خـ وب
00:04
آدمهای خـ وب
۲۱ روز پیش

فروردیـ ن
00:04
فروردیـ ن
۲۲ روز پیش

گـ رگ
00:04
گـ رگ
۲۲ روز پیش
ای دوسـ ت
00:04
ای دوسـ ت
۲۲ روز پیش

دَرد
00:04
دَرد
۲۲ روز پیش
مخاطـ ب
00:04
مخاطـ ب
۲۴ روز پیش

بی هیچ دلیـ ل
00:04
بی هیچ دلیـ ل
۲۴ روز پیش

شـ ب
00:04
شـ ب
۲۴ روز پیش
آدم بـ اش
00:04
آدم بـ اش
۲۵ روز پیش

فقط میـ ری
00:04
فقط میـ ری
۲۵ روز پیش

آینـ ده زیبا
00:04
آینـ ده زیبا
۲۶ روز پیش

....
00:04
....
۲۶ روز پیش

یک تـ و
00:04
یک تـ و
۲۶ روز پیش
دختـ ر
00:04
دختـ ر
۲۶ روز پیش

قسمـ ت
00:04
قسمـ ت
۲۶ روز پیش
بی رحمـ انه
00:04
بی رحمـ انه
۲۶ روز پیش

رَوا نبـ ود
00:04
رَوا نبـ ود
۲۷ روز پیش

خـ ودَم
00:04
خـ ودَم
۲۷ روز پیش

حال خوبـ م
01:00
حال خوبـ م
۲۷ روز پیش
امیـ د
00:04
امیـ د
۲۷ روز پیش