حمید
حمید

حمید

پرس سینه هالتر ۰۲:۰۷
۱,۲۱۲ بازدید پارسال
روش صحیح اجرای اسکوات ۰۱:۵۲
۳,۵۰۲ بازدید پارسال
آموزش شراگ هالتر از پشت ۰۰:۲۲
۸۴۷ بازدید پارسال
نحوه انجام حرکت پارالل ۰۰:۴۶
۲,۰۵۰ بازدید پارسال
شوت های باورنکردنی ۰۰:۳۰
۲۲۴ بازدید پارسال