متوکل زاده

متوکل زاده

ناگفته های میله ارت ۰۱:۲۲
فنر مخابراتی ۰۲:۰۵
۲۸ روز پیش
سیمبان گرفتار-1 ۰۰:۵۹
سیمبان گرفتار ۰۰:۵۹
کانتر صاعقه گیر ۰۲:۰۰
رکاب تیر چوبی برق ۰۰:۳۹
رکاب تیر برق ۰۱:۲۴
خرک درام  کابل ۰۱:۲۰
بستن صحیح سیم ۰۱:۱۶
ارت موقت کارگاهی ۰۰:۵۲
سیم کش حرفه ای ۰۰:۴۴
برخورد صاعقه-1 ۰۰:۳۸
انواع میله ارت ۰۲:۵۹
از مضرات صاعقه.... ۰۰:۴۵
یدک کش کابل کشی ۰۱:۴۰
آهنگ با کابل برق ۰۰:۳۱