آکادمی  عمران

آکادمی عمران

نکات خاموت | آکادمی عمران ۰۱:۵۷
۴۳۹ بازدید پارسال
اجرای ستون های بتنی  | آکادمی عمران ۰۲:۳۹
وصله آرماتور ها | قسمت سوم | کوپلینگ ۰۲:۵۹
وصله آرماتورها | قسمت دوم | فورجینگ ۰۲:۴۹
بتن خود متراکم چیست؟ | آکادمی عمران ۰۱:۰۰
شیب بندی بام | آکادمی عمران ۰۲:۵۶
۶۳۸ بازدید پارسال