Lalisa Manoban
Lalisa Manoban

Lalisa Manoban

وقتی مردم عاشقم شدین! ۰۰:۰۹
هروز همون عذابه ۰۰:۳۷
اگر اهنگ بودن ۰۰:۴۵
ما بدترینیم ۰۰:۱۲
مود ترین حرف ها ۰۰:۵۱
لیای من بهترینه ۰۰:۱۳
تو جای من نیستی! یجی ۰۰:۱۳
لیا و آهنگ جسی ۰۰:۱۳
My name is Jisoo, Princess Jisoo. ۰۰:۱۵
شبت بخیر سولی ۰۰:۳۷
لیسا ۰۰:۲۴
۴ روز پیش
قدرت بلک پینک ۰۰:۳۳
سولی مرد؟ ۰۰:۱۴
۴ روز پیش
چع نااز ۰۰:۵۹
۴ روز پیش
اوه زوج های برتر سال ۰۰:۱۴
میتونید حسش کنید! ۰۰:۲۰
صت شد با اونی ۰۰:۱۲
۴ روز پیش
خیانت روزی به لیسا ۰۰:۱۵
یجی مال منه! ۰۰:۰۹
۴ روز پیش
لیسای واقعی کیه؟ ۰۰:۲۳
و من باورم شد ۰۰:۰۹
۴ روز پیش