تکوان- دو ITF ایران

تکوان- دو ITF ایران

This is TAEKWON-DO ITF ۰۹:۳۹
۶۳۷ بازدید ۲ سال پیش
تاریخچه تصویری تکوان-دو ITF ۰۰:۵۸
۱۵۶ بازدید ۲ سال پیش
نمایشی زیبا از تکوان-دو ITF -دفاع شخصی و.... ۰۹:۵۷
آموزش فرمهای ITF . فرم شماره بیست و یک MOON-MOO ۰۸:۵۸
آموزش فرمهای تکوان - دو ITF. فرم شماره سه DO-SAN ۰۷:۵۹
آموزش فرمهای تکوان - دو ITF. فرم شماره دو DAN - GUN ۰۶:۵۲
آموزش فرمهای تکوان-دو ITF فرم شماره یک CHON-JI ۰۷:۳۵