ارکست سمفونی موسیقی فیلم
ارکست سمفونی موسیقی فیلم

ارکست سمفونی موسیقی فیلم

کبو _ "اودیسه فضایی" ۰۵:۵۰
آهنگ سنتی فاران ۰۵:۵۷
درام سنتی کره ای ۰۳:۴۵
"کودو" درام حماسی ژاپنی ۰۸:۲۴