در حال بارگذاری ویدیو ...

روش های نوین تاب آوری و بهزیستی جوانان

خانه تاب آوری
خانه تاب آوری

کتاب روش های نوین تاب آوری و بهزیستی جوانان
نویسندگان نیکول نیکتورا؛ جولی آن لیزر – ماریا
مترجمان : محمد رضا مقدسی؛ عفت حیدری

انتشارات ورجاوند
جوانان می توانند جالبترین و دقیقترین و در عین حال مشکل ترین و کسل کننده ترین و شرورترین افراد باشند. آنها می توانند به چشم بر هم زدنی بین این حالات و رفتار در نوسان باشند. بسیاری از شکل های سنتی مداخلات درمانی در سطح گسترده ای در جوانان مورد استفاده قرار می گیرند. بهرحال این مداخلات به مذاق جوانان خوش نمی آید و اغلب نتایج غیر منتظره ای می گیرند.

هدف این کتاب برطرف کردن این نگرانی با بررسی استراتژی های خلاقانه و تکنیکها و مداخلات شواهدمحور و مقابله با بسیاری از مداخلات درمانی که از دیدگاه های معیوب منشا می گیرند و تمرکز بر مداخلات توانمندمحور و بهبود به زیستی و تاب آوری جوانان است. فصول کتاب به خواننده مروری کوتاه از مداخلات می دهد. این کتاب در هشت فصل نوشته شده است: ۱٫ مقدمه بر به زیستی و تاب آوری ۲٫ جنسیت سالم ۳٫ درمان های خلاقانه رفتاری شناختی ۴٫ ذهن آگاهی و ارتباط ذهن و بدن ۵٫ درمان تجربی ۶٫ درمان با کمک حیوانات ۷٫ باغبان درمانی و کشاورزی درمانی ۸٫ کلمات و واژه های پراکنده

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

روش های نوین تاب آوری و بهزیستی جوانان

۰ لایک
۰ نظر

کتاب روش های نوین تاب آوری و بهزیستی جوانان
نویسندگان نیکول نیکتورا؛ جولی آن لیزر – ماریا
مترجمان : محمد رضا مقدسی؛ عفت حیدری

انتشارات ورجاوند
جوانان می توانند جالبترین و دقیقترین و در عین حال مشکل ترین و کسل کننده ترین و شرورترین افراد باشند. آنها می توانند به چشم بر هم زدنی بین این حالات و رفتار در نوسان باشند. بسیاری از شکل های سنتی مداخلات درمانی در سطح گسترده ای در جوانان مورد استفاده قرار می گیرند. بهرحال این مداخلات به مذاق جوانان خوش نمی آید و اغلب نتایج غیر منتظره ای می گیرند.

هدف این کتاب برطرف کردن این نگرانی با بررسی استراتژی های خلاقانه و تکنیکها و مداخلات شواهدمحور و مقابله با بسیاری از مداخلات درمانی که از دیدگاه های معیوب منشا می گیرند و تمرکز بر مداخلات توانمندمحور و بهبود به زیستی و تاب آوری جوانان است. فصول کتاب به خواننده مروری کوتاه از مداخلات می دهد. این کتاب در هشت فصل نوشته شده است: ۱٫ مقدمه بر به زیستی و تاب آوری ۲٫ جنسیت سالم ۳٫ درمان های خلاقانه رفتاری شناختی ۴٫ ذهن آگاهی و ارتباط ذهن و بدن ۵٫ درمان تجربی ۶٫ درمان با کمک حیوانات ۷٫ باغبان درمانی و کشاورزی درمانی ۸٫ کلمات و واژه های پراکنده