Skip to main content
۲۲۷ بازدید

آموزش مدیتیشن ساده - یک تکنیک ساده برای مدیتیشن | مایند آکادمی

MindAcademy
MindAcademy
منتشر شده در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۷

این تکنیک بسیار ساده بوده و باعث پاسخ آرام بخش خوبى در بدن خواهد شد. سعى کنید این روش را بصورت منظم به عنوان یکى از برنامه هاى دراز مدت خود قرار داده و به مدت ٢٠-١٠ دقیقه هر روز در زمان مشخصى ترجیحاً قبل از صبحانه انجام دهید.
موسسه مایند آکادمی www.MindAcademy.ir