در حال بارگذاری ویدیو ...

گرامر افعال گذرا با ناگذر

زبان وزین
زبان وزین

Transitive, Intransitive verbs

گرامر افعال گذرا با ناگذارا

Intransitive: I go to the library (نیاز به مفعول ندارد)

Transitive: I eat the food
food مفعول است


The food was eaten: مجهول سازی جمله بالا


I drink the water
water مفعول استThe water was drunken: مجهول سازی جمله بالا

Repair: تعمیر کردن (Transitive verb) = I repaired the car

مدرس: حسین ناظمیان

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال