در حال بارگذاری ویدیو ...

1- کورین گرانکس چیست | سنگ یکپارچه چیست | کورین چیست

۰ نظر
گزارش تخلف
صفحه کورین پیش ساخته  گرانکس
صفحه کورین پیش ساخته گرانکس

گرانکس ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎی روﯾﻪ Solid Surface و ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻮرﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻮﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮاﻧﮑﺲ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﻠﯽﮔﺮاﻧﯿﺖ (ﮐﻮرﯾﻦ) داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، در اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ دارا ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻮرﯾﻦ ، فرآیند نصب آن کمتر از یک روز زمان می برد.
www.granex.org

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال