در حال بارگذاری ویدیو ...

چرا منصورحلاج انالحق گفت؟! اسراری که منصور حلاج ازعالم بالا فاش کرد/تذکره الاولیا

رسانه لایو مووی
رسانه لایو مووی

چرا منصورحلاج انالحق گفت؟! اسراری که منصور حلاج ازعالم بالا فاش کرد. تذکره الاولیا

حسین بن منصورحلاج از شاعران وعارفان قرن سوم هجری بود که به دلیل وصل بودن به دریچه ای از نور لایزال خداوند مجموعه ای از خرد ناب را از عالم بالا یعنی خداوند دریافت نمود.. وحقایقی از ذات خود وخدا(خودآ) بر وی مکشوف گردید. رازی که بخاطر طینت پاکش دوست داشت انرا بهمه مردم بگوید اما غافل از انکه بیشترمردم زمانه اش قدرت درک افکار وسخنان ناب وی را نداشتند. بهمین خاطر حسین بن منصور حلاج معروف به حلاج رنج های بسیاری دید ومورد اتهام خداناباوری وکفر قرارگرفت.. وازانجا که منصور حلاج دربین مردم شهرت زیادی داشت دشمنان وعوامل حکومت عباسی ودر راس ان مقتدر تمام تلاششان را کردند که حلاج را به زندان وبقتل رسانند.. حلاج ان مرد زاهد وعارف کسی بود که تااخرین لحظه میگفت انالحق یعنی من خداهستم .. که منظور وی از انالحق گفتنش فلسفه ای بود به اینکه ما انسانها همه کثرتی هستیم که وصل به نورالهی یعنی عالم وحدت وخدا هستیم... یعنی اینکه خداوند در درون ماست اما ما دربیرون دنبال ان هستیم.. وبخاطر شور واشتیاقی که از وصل به معبود داشت چنین شعاری سرداد اما دشمنانش ودرراس حکام درجهت اتهام از این سخن حلاج استفاده کردند و اورا به بدترین شکل به شهادت رساندند...درباره حلاج عارفان وشاعران بزرگی چون حافظ شیرین سخن، عطارنیشابوری وشیخ محمود شبستری سخنان ناب واشعارنغزی را بیان کرده اند... انها درقالب شعرخود دفاعیات جالب وشیرینی را ازاین حکیم فرزانه بیان کرده که بصورت کوتاه دراین ویدیو گنجانیده شده است..
درباره این ویدیو:
حسین بن منصور حلاج
منصورحلاج
حلاج
سخنان ناب
خدا

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

چرا منصورحلاج انالحق گفت؟! اسراری که منصور حلاج ازعالم بالا فاش کرد/تذکره الاولیا

۱ لایک
۰ نظر

چرا منصورحلاج انالحق گفت؟! اسراری که منصور حلاج ازعالم بالا فاش کرد. تذکره الاولیا

حسین بن منصورحلاج از شاعران وعارفان قرن سوم هجری بود که به دلیل وصل بودن به دریچه ای از نور لایزال خداوند مجموعه ای از خرد ناب را از عالم بالا یعنی خداوند دریافت نمود.. وحقایقی از ذات خود وخدا(خودآ) بر وی مکشوف گردید. رازی که بخاطر طینت پاکش دوست داشت انرا بهمه مردم بگوید اما غافل از انکه بیشترمردم زمانه اش قدرت درک افکار وسخنان ناب وی را نداشتند. بهمین خاطر حسین بن منصور حلاج معروف به حلاج رنج های بسیاری دید ومورد اتهام خداناباوری وکفر قرارگرفت.. وازانجا که منصور حلاج دربین مردم شهرت زیادی داشت دشمنان وعوامل حکومت عباسی ودر راس ان مقتدر تمام تلاششان را کردند که حلاج را به زندان وبقتل رسانند.. حلاج ان مرد زاهد وعارف کسی بود که تااخرین لحظه میگفت انالحق یعنی من خداهستم .. که منظور وی از انالحق گفتنش فلسفه ای بود به اینکه ما انسانها همه کثرتی هستیم که وصل به نورالهی یعنی عالم وحدت وخدا هستیم... یعنی اینکه خداوند در درون ماست اما ما دربیرون دنبال ان هستیم.. وبخاطر شور واشتیاقی که از وصل به معبود داشت چنین شعاری سرداد اما دشمنانش ودرراس حکام درجهت اتهام از این سخن حلاج استفاده کردند و اورا به بدترین شکل به شهادت رساندند...درباره حلاج عارفان وشاعران بزرگی چون حافظ شیرین سخن، عطارنیشابوری وشیخ محمود شبستری سخنان ناب واشعارنغزی را بیان کرده اند... انها درقالب شعرخود دفاعیات جالب وشیرینی را ازاین حکیم فرزانه بیان کرده که بصورت کوتاه دراین ویدیو گنجانیده شده است..
درباره این ویدیو:
حسین بن منصور حلاج
منصورحلاج
حلاج
سخنان ناب
خدا

سرگرمی و طنز