Skip to main content
بلک میرور
۱۴۹ بازدید

ویدیو ارسالی از کاربران (دبستان ستارگان علم)

iren
iren
منتشر شده در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ویدیو ارسالی از انجام آزمایش اثر رنگ بری آب اکسیژنه توسط کاربران با استفاده از کیت شماره دو ایرن در دبستان ستارگان علم.