Skip to main content

از کسانی که از من متنفرند سپاسگزارم؛ آنها مراقوی ترمیکنند.... از کسانی که مرادوست دارند ممنونم؛ آنهاقلب مرا بزرگ میکنند.... از کسانی که مرا ترک می کنند متشکرم؛ آنان به من می آموزندکه هیچ چیز تا ابدماندنی نیست.... پس لبخند بزن چون هنوزم اون بالا خدا با توست....... من برای تنفر از کسانیکه ازم متنفرن وقت ندارم چون درگیر دوست داشتن کسانی ام که منو دوس دارن:) یا حق که تنها اوست معبود دو جهان