Skip to main content
رهنما:سریال هه چی سه شنبه و چهارشنبه بعد انتشار زیرنویس فارسی

رهنما:سریال هه چی سه شنبه و چهارشنبه بعد انتشار زیرنویس فارسی

از کسانی که از من متنفرند سپاسگزارم؛ آنها مراقوی ترمیکنند.... از کسانی که مرادوست دارند ممنونم؛ آنهاقلب مرا بزرگ میکنند.... از کسانی که مرا ترک می کنند متشکرم؛ آنان به من می آموزندکه هیچ چیز تا ابدماندنی نیست.... پس لبخند بزن چون هنوزم اون بالا خدا با توست.......