Skip to main content
رهنما

رهنما

از کسانی که از من متنفرند سپاسگزارم؛ آنها مراقوی ترمیکنند.... از کسانی که مرادوست دارند ممنونم؛ آنهاقلب مرا بزرگتر میکنند.... از کسانی که مرا ترک می کنند متشکرم؛ چون به من می آموزندکه هیچ چیز تا ابدماندنی نیست.... پس لبخند بزن به خاطر آنهاییکه با لبخندت زندگی میکنند....