Skip to main content
رهنما (متاسفانه شبکه جهانی اینترنت در کشور کلا قطع و از دسترس خارج شده است)

رهنما (متاسفانه شبکه جهانی اینترنت در کشور کلا قطع و از دسترس خارج شده است)

از کسانی که از من متنفرند سپاسگزارم؛ آنها مراقوی ترمیکنند.... از کسانی که مرادوست دارند ممنونم؛ آنهاقلب مرا بزرگ میکنند.... از کسانی که مرا ترک می کنند متشکرم؛ آنان به من می آموزندکه هیچ چیز تا ابدماندنی نیست.... پس لبخند بزن چون هنوزم اون بالا خدا با توست.......