احمد رئوفی (آموزش باغبانی)

احمد رئوفی (آموزش باغبانی)

آموزش هرس زردآلو ۰۷:۳۲
(ایده جالب کشاورز) ۰۰:۲۷
(اموزش باغبانی) ۰۱:۴۳
معرفی خودم. ۰۲:۲۷