پروژه ساخت
پروژه ساخت

پروژه ساخت

نرم افزار هنر و فرهنگ گلپایگان ۰۴:۳۳
۵۲ بازدید ۱ ماه پیش
خاطرات استاد علی اکبر جعفری ( قسمت 3) ۱۴:۵۵
خاطرات استاد علی اکبر جعفری ( قسمت اول ) ۱۱:۲۲
طنز "انصراف نامه" طالب گلپایگانی ۰۳:۱۸
۲۲۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
طنز انتخاباتی - طالبی کاندید می شود! ۰۳:۱۶
بخ، چی، شی؟ ۰۴:۲۹
۲۲۰ بازدید پارسال
دومین جشنواره  کباب گلپایگان - 98 ۰۲:۳۹
صدای پای نوروز در گلپایگان ۱۰:۰۰
۵۸۴ بازدید پارسال
سولگاز - کرده به کوه ۰۱:۰۰
۲۳۱ بازدید پارسال
کلیپ خاطره سلام ۰۴:۵۱
۴۲۵ بازدید پارسال
بخ چی شی؟ ۰۱:۰۰
۲۳۵ بازدید پارسال
پاییز عاشق است - پائیز گلپایگان ۰۲:۵۵
۴۴۶ بازدید ۲ سال پیش
خزان رودخانه "اناربار" گلپایگان ۰۱:۰۶
۵۲۵ بازدید ۲ سال پیش
گلپایگان نگین قطب گردشگری غرب اصفهان ۰۲:۴۱
گزارش سیما از جشنواره کباب گلپایگان ۰۲:۱۸
مستند بزرگداشت استاد علی اکبر جعفری ۴۷:۳۹
سرود   "یاابالزهرا" دبستان 13 آبان گلپایگان ۰۳:۵۱
یادی از گلپایگان ۰۵:۵۸
۱,۸۷۶ بازدید ۲ سال پیش
فروردین سد و رودخانه اناربار ۰۳:۰۱
۳۷۹ بازدید ۲ سال پیش
کنگره شهید آیت اله صدوق ۰۳:۳۹
۱۲۲ بازدید ۲ سال پیش
سخنرانی استاد جعفری ۲۴:۲۱
۳۱۷ بازدید ۲ سال پیش
عبور از پاییز ۰۲:۳۳
۲۸۱ بازدید ۳ سال پیش
سلام - کوچری ، روستای خفته در آب ۰۵:۰۶
۶۳۵ بازدید ۳ سال پیش
سد گلپایگان - رودخانه "اناربار" گلپایگان ۰۲:۱۳