ترجمه پارس68                   (www.translate68.ir)

ترجمه پارس68 (www.translate68.ir)

انتخاب کتاب برای ترجمه ۰۱:۱۷
۷۵ بازدید پارسال
500 کلمه ضروری انگلیسی ۱:۱۲:۴۰
۱۷۰ بازدید پارسال
آموزش مکاله انگلیسی درس دوم ۰۴:۰۲
۷۴ بازدید پارسال
آموزش مکالمه انگلیسی بسیار ساده ۰۴:۳۲
آموزش انگلیسی واقعی درس 1 ۰۵:۰۱
۱۵۷ بازدید پارسال
صفت های پرکاربرد در انگلیسی ۱۹:۳۶
۶۹ بازدید پارسال
ترجمه دانشگاهی ۰۱:۲۷
۵۶ بازدید پارسال
ترجمه دانشجویی ۰۱:۱۱
۵۷ بازدید پارسال
گران ترین بازیگران جهان ۰۲:۰۰
۵۴ بازدید پارسال
مترجم انگلیسی ماشینی ۰۲:۳۲
۱۰۸ بازدید پارسال
ترجمه ۰۱:۵۰
۶۰ بازدید پارسال
ترجمه تخصصی ۰۱:۵۰
۵۲ بازدید پارسال
زیر نویس فیلم گلادیاتور ۰۱:۰۰
۲۴۵ بازدید پارسال
گفتگوی فرخنژاد با عصبانیت ۰۲:۱۰
۸۶ بازدید ۲ سال پیش
ترجمه مقاله حرفه ای توسط مترجمین برتر ۰۱:۳۱
ترجمه فوری مقاله ۰۱:۰۰
۶۲ بازدید ۲ سال پیش
ترجمه فوری پارس 68 ۰۱:۰۰
۴۷ بازدید ۲ سال پیش
ترجمه کتاب ۰۰:۵۰
۶۵ بازدید ۲ سال پیش
ترجمه مقاله پارس 68 ۰۰:۳۰
۱۳۶ بازدید ۲ سال پیش
دانلود مقاله انگلیسی همراه با ترجمه ۰۱:۲۷
ترجمه متن ۰۰:۱۵
۵۸ بازدید ۳ سال پیش
ترجمه مقاله ۰۰:۳۰
۴۷ بازدید ۳ سال پیش
ترجمه پارس 68 ۰۶:۲۴
۹۸ بازدید ۳ سال پیش