شرکت دانا پرداز

شرکت دانا پرداز

معرفی نرم افزار CRM دانا ۰۱:۲۵
CRM چیست؟ ۰۳:۱۲
۲ سال پیش
معرفی ماژول sla دانا ۰۵:۲۷
SLA چیست؟ ۰۲:۴۸
۲ سال پیش
فهرست خدمات چیست؟ ۰۲:۳۵
سیستم نظرسنجی دانا ۰۴:۱۱
آشنایی با ITIL4 ۰۵:۵۷
۲ سال پیش
اصول راهنمای ITIL ۰۳:۳۹
DevOps چیست؟ ۰۶:۳۶
۲ سال پیش
agile چیست؟ ۰۴:۵۳
۲ سال پیش