مکسوس

مکسوس

ثبت انواع تخفیفات فروش ۱۰:۱۸
۱۲۷ بازدید ۳ سال پیش
مدیریت فروشنده ها ۰۴:۵۵
۶۲ بازدید ۳ سال پیش
صدور، ویرایش و حذف فاکتور فروش ۰۹:۵۸
۱۰۰ بازدید ۳ سال پیش
ایجاد، ویرایش و حذف مشتری - مکسوس ۰۴:۵۶
طراحی و چاپ بارکد کالاها - مکسوس ۱۳:۱۵
بایگانی کردن  کالاها - مکسوس ۰۳:۴۹
۴۲ بازدید ۳ سال پیش
حذف کالا - مکسوس ۰۲:۰۷
۳۱ بازدید ۳ سال پیش
ویرایش کالا ۰۱:۵۶
۵۹ بازدید ۳ سال پیش
تعریف کالای جدید مکسوس ۰۶:۴۱
۱۴۳ بازدید ۳ سال پیش
مدیریت کالاها مکسوس ۰۱:۳۲
۶۶ بازدید ۳ سال پیش
مدیریت زیر گروه کالاها مکسوس ۰۳:۳۶
۳۵ بازدید ۳ سال پیش
مدیریت گروه های کالا ۰۳:۲۲
۲۷ بازدید ۳ سال پیش
پیکربندی کد کالا مکسوس ۰۴:۲۶
۳۰ بازدید ۳ سال پیش