مکسوس

مکسوس

ثبت انواع تخفیفات فروش ۱۰:۱۸
۱۴۶ بازدید ۳ سال پیش
مدیریت فروشنده ها ۰۴:۵۵
۹۳ بازدید ۳ سال پیش
صدور، ویرایش و حذف فاکتور فروش ۰۹:۵۸
۱۷۲ بازدید ۳ سال پیش
ایجاد، ویرایش و حذف مشتری - مکسوس ۰۴:۵۶
طراحی و چاپ بارکد کالاها - مکسوس ۱۳:۱۵
بایگانی کردن  کالاها - مکسوس ۰۳:۴۹
۵۶ بازدید ۳ سال پیش
حذف کالا - مکسوس ۰۲:۰۷
۴۰ بازدید ۳ سال پیش
ویرایش کالا ۰۱:۵۶
۶۵ بازدید ۳ سال پیش
تعریف کالای جدید مکسوس ۰۶:۴۱
۲۳۳ بازدید ۳ سال پیش
مدیریت کالاها مکسوس ۰۱:۳۲
۷۸ بازدید ۳ سال پیش
مدیریت زیر گروه کالاها مکسوس ۰۳:۳۶
۵۴ بازدید ۳ سال پیش
مدیریت گروه های کالا ۰۳:۲۲
۴۵ بازدید ۳ سال پیش
پیکربندی کد کالا مکسوس ۰۴:۲۶
۳۹ بازدید ۳ سال پیش