مکسوس

مکسوس

ثبت انواع تخفیفات فروش ۱۰:۱۸
۱۳۰ بازدید ۳ سال پیش
مدیریت فروشنده ها ۰۴:۵۵
۷۹ بازدید ۳ سال پیش
صدور، ویرایش و حذف فاکتور فروش ۰۹:۵۸
۱۴۱ بازدید ۳ سال پیش
ایجاد، ویرایش و حذف مشتری - مکسوس ۰۴:۵۶
طراحی و چاپ بارکد کالاها - مکسوس ۱۳:۱۵
بایگانی کردن  کالاها - مکسوس ۰۳:۴۹
۴۲ بازدید ۳ سال پیش
حذف کالا - مکسوس ۰۲:۰۷
۳۴ بازدید ۳ سال پیش
ویرایش کالا ۰۱:۵۶
۵۹ بازدید ۳ سال پیش
تعریف کالای جدید مکسوس ۰۶:۴۱
۱۵۳ بازدید ۳ سال پیش
مدیریت کالاها مکسوس ۰۱:۳۲
۶۷ بازدید ۳ سال پیش
مدیریت زیر گروه کالاها مکسوس ۰۳:۳۶
۴۶ بازدید ۳ سال پیش
مدیریت گروه های کالا ۰۳:۲۲
۲۸ بازدید ۳ سال پیش
پیکربندی کد کالا مکسوس ۰۴:۲۶
۳۲ بازدید ۳ سال پیش