گروه صنعتی تیداپارس

گروه صنعتی تیداپارس

انرژی خورشیدی در آلمان ۰۰:۲۰
خط کشت نشای گل ۰۰:۳۵
۲۱ روز پیش
درام بذرکار ۰۰:۳۱
۲۲ روز پیش
نشاکاری مکانیزه ۰۰:۳۹
گلخنه عمودی سبزیجات ۰۰:۱۶
احیای طبیعت توسط انسان ۰۰:۳۰
گلخانه دیجیتال در ژاپن ۰۲:۱۲
تجهیزات گلخانه ۰۰:۱۵
نشاکاری مکانیزه ۰۰:۳۹
عملکرد دستگاه گره زن ۰۰:۱۸
بهترین روش کاشت نشا ۰۰:۱۴
ماشین کیسه کن خاک ۰۰:۱۷
خرید مه پاش در اصفهان ۰۰:۱۳
ربات وجین خودران ۰۰:۴۷
نوروز1403 تیداپارس ۰۱:۴۳
ربات پیوند زنی نشا ۰۰:۲۴
تولید نشای پیوندی ۰۲:۵۰
نشاکاری مکانیزه پنبه ۰۰:۴۸
ماشین های خاک پرکن ۰۰:۵۲
معرفی شرکت تیداپارس ۰۰:۱۶