Skip to main content
۷۱ بازدید

معرفی محصول دوره هدفسازی وهدفگذاری(گروه موفقیت نصیرلو)

علیرضا نصیرلو
علیرضا نصیرلو
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

آیاهرروزوقتی بیدارمی شویدمی دانیدچکارکنید؟!آیامی گویید:هرچی پیش آیدخوش آید؟! افرادی که درجهان هدفهای نوشته شده دارند،بسیارکم هستند و شما بعد از گذراندن این دوره جزو این افرادخواهید بود.
درپایان این دوره راههای عملی بیشتری برای رسیدن به اهداف گفته می شود.