Skip to main content
ابرزندگی
۸۱۶ بازدید

آموزش به هوش آوردن

اکبر شیرزادخانی
اکبر شیرزادخانی
منتشر شده در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

در مواقع ضروری با استفاده از طب فشاری میتوانید شخصی که بی هوش است را به هوش بیاورید.