در حال بارگذاری ویدیو ...

12-آموزش کورین آماده نصب گرانکس | آموزش کورین پیش ساخته

۱ نظر
گزارش تخلف
صفحه کورین پیش ساخته  گرانکس
صفحه کورین پیش ساخته گرانکس

مزیت های گرانکس:
ﻧﺼﺐ آﺳﺎن -
درز اﺗﺼﺎل ﻧﺎﭘﯿﺪا -
ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ آب و روﻏﻦ -
ﺗﻨﻮع در ﻃﺮح و رﻧﮓ -
ﺑﺎدوام -
ﺑﺪون ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج -
ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه اﺳﯿﺪی و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ -
ﺗﺮﻣﯿﻢﭘﺬﯾﺮی آﺳﺎن -
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﮑﻞدﻫﯽ و ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺧﺎص -
ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑه -
ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت -
ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ، ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗش -
www.granex.org

نظرات (۱)

Loading...

توضیحات

12-آموزش کورین آماده نصب گرانکس | آموزش کورین پیش ساخته

0 لایک
1 کامنت

مزیت های گرانکس:
ﻧﺼﺐ آﺳﺎن -
درز اﺗﺼﺎل ﻧﺎﭘﯿﺪا -
ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ آب و روﻏﻦ -
ﺗﻨﻮع در ﻃﺮح و رﻧﮓ -
ﺑﺎدوام -
ﺑﺪون ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج -
ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه اﺳﯿﺪی و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ -
ﺗﺮﻣﯿﻢﭘﺬﯾﺮی آﺳﺎن -
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﮑﻞدﻫﯽ و ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺧﺎص -
ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑه -
ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت -
ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ، ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗش -
www.granex.org

آموزش