Skip to main content
۴۷ بازدید

چرا ثانیه ها مهم است

علی فاضل
علی فاضل
منتشر شده در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

پامسا
پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر
این کلیپ بخشی از برنامۀ پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر است. هدف اصلی ما از ساخت این برنامه، آشنا کردن مردم عزیزمان با سیستم بارنده های خودکار اطفاءحریق یا همان اسپرینکلر است.
هدف ما در این پویش:
۱ ) گسترش آشنایی با سیستم اسپرینکلر از طریق ارائه و نشر کتب، مقالات، منابع علمی و ساخت برنامه اسلاید
۲ ) کمک به متقاعد سازی عمومی در کشور در جهت اینکه استفاده از سیستم اسپرینکلر سبب کاهش مخاطرات در زمان حریق میشود.
۳ ) رفع تصورات غلط در زمینه اسپرینکلر
۴ ) افزایش تعداد ساختمان های مجهز به اسپرینکلر در ایران