Skip to main content
علی فاضل

علی فاضل

علی فاضل • سازنده اولین برنامه آموزشی دیگ‌خانه بخار به زبان فارسی در ایران • سازنده برنامۀ پمپ‌وپمپاژ کاربردی در هشت قسمت (360دقیقه) • بنیانگذار پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر (پامسا) مولف کتب 1- پمپ و پمپاژ کاربردی 2- بویلرهای آب گرم و بخار صنعتی 3- مجموعه سه جلدی درس و تشریح تست های ورود به پایه نظام مهندسی 4- طراحی و اجرای سامانه های محافظت ساختمان در مقابل حریق

NFPA
01:08
NFPA
پارسال