فهم استودیو

کانال تایید شده فهم استودیو

شاخ مجازی؟!؟ ۰۳:۲۳
۳ ماه پیش
کشف حجاب؟!؟ ۰۳:۰۱
۳ ماه پیش
تخریب وسایل شهری ۰۴:۰۹
متروکل ۰۴:۴۵
۳ ماه پیش
کارآفرینی ذغالی ۰۴:۳۷
بلدی نه بگی؟!؟ ۰۴:۵۲
کنترل خشم ۰۲:۵۴
۳ ماه پیش
خودآگاهی و هدف گزاری ۰۲:۲۴
پیشگیری از افسردگی ۰۲:۱۶
عوامل فرهنگی خودکشی ۱۱:۵۰
نشانه های خودکشی ۰۸:۲۷
باور های غلط خودکشی ۰۴:۲۹
عوامل فردی خودکشی ۰۲:۵۶
دلایل خودکشی ۰۳:۵۱
۳ ماه پیش
چیستی و چرایی خودکشی ۰۴:۱۶
چگونه همدلی کنیم ۰۳:۴۸
همدلی و هم دردی چیست ۰۴:۳۴
خشونت و مدیریت خشم ۰۳:۲۲
چالش های فرزند پروری ۰۳:۲۳
کاهش پیامدهای طلاق ۰۳:۱۲