شرکت اتحاد صنعت صدرا
شرکت اتحاد صنعت صدرا

شرکت اتحاد صنعت صدرا

اسکرابر / زمینشوی - کفشوی ۰۰:۴۳
۷۷ بازدید ۳ سال پیش
دستگاه پولیشر / شرکت اتحاد صنعت ۰۱:۰۴
۱۶۱ بازدید ۳ سال پیش
سوییپر سرنشین دار- برای نظافت محوطه ۰۱:۰۴
دستگاه اسکرابر زمین شور / کف شو ۰۱:۱۵
۵۲ بازدید ۳ سال پیش
دستگاه اسکرابر  - نظافت صنعتی- کف شور ۰۱:۰۳
جاروی صنعتی سرنشین دار- سوییپر- سوئیپر ۰۱:۰۴
دستگاه اسکرابر / زمین شوی صنعتی ۰۰:۴۰
۵۷ بازدید ۳ سال پیش
اسکرابر _دستگاه زمینشو _کف شور صنعتی ۰۰:۵۲
اسکرابر صنعتی / زمین شور  /  دستگاه کف شور ۰۱:۱۵
اسکرابر با سرنشین - کفشور - زمینشور ۰۰:۴۳
جاروب شهری- سوییپر خیابانی- اتحاد صنعت ۰۱:۰۰
اسکرابر سرنشین دار , زمین شور صنعتی ۰۰:۵۳
اسکرابر باتری دار  - زمین شور شارژی ۰۰:۵۸
دستگاه کف شور شارژی/ اسکرابر باطری دار ۰۰:۵۲
دستگاه شوینده( اسکرابر) www.etehadsanat.com ۰۰:۴۶