پل ایده‌آل پارس

پل ایده‌آل پارس

آزمون آلن ۰۱:۴۵
۷ ماه پیش
آمیب Vampyrella ۰۰:۱۸
۸ ماه پیش
رنگ آمیزی زیل نلسون ۰۵:۳۲
آموزش تکنیک آسپتیک ۰۱:۴۶
روش انجام تست اکسیداز ۰۱:۴۹
روش کشت خطی ۰۱:۴۲
۱۱ ماه پیش
رنگ آمیزی گرم ۰۱:۵۵
۱۱ ماه پیش
لیشمانیا ماژور ۰۰:۲۲
بروگیا مالایی ۰۰:۲۹
۱۱ ماه پیش