علم و فن آوری

زمان چیست؟ آیا زمان یک توهم است؟ ۱۸:۳۰