در حال بارگذاری ویدیو ...

گاندی; جنبش بی خشونت در هند

۱۰۷ بازدید
همه چیز از هر منبعی.(تکامل،خوشحالی،آزاد)
همه چیز از هر منبعی.(تکامل،خوشحالی،آزاد)

مرکز مطالعات دفاع استراتژیک بی خشونت: رمز موفقیت جنبش های بی خشونت، پیش از آنکه مبتنی بر رهبری، راهبرد (استراتژی) و فنون (تاکتیک) کارآمد باشد، مبتنی بر مجموعه ای از سیاست ها و فضیلت های اخلاقی است که توازن قدرت را به نفع مبارزان تغییر می دهد. این نخستین و مهمترین آموزه ای است که می توان در مکتب ماهاتما گاندی، لوتر کینگ و یا نلسون ماندلا مورد بازنگری و الگوبرداری قرارداد. در این مکتب، قدرت انسان به مهروزی و عشق به انسان ها، میهن و پرهیز از کینه ورزی و نفرت انگیزی حتی نسبت به مخالفان است. "پرهیز از تحقیر مخالفان"، "پرهیز از تحریک حریف به استفاده از خشونت"، "نشر حقایق"، "ترویج اعتماد و تفاهم"، "پرهیز از قضاوت کردن در مورد دیگران"، "اعتمادسازی"، "مصالحه"، "خلوص نیت"، "صداقت در عمل" و "یکپارچگی"، اصولی است که گاندی توسل به آنها را، شرط موفقیت جنبش بی خشونت می داند.

نظرات