بخش رسانه گروه بین المللی ستاره داوود

بخش رسانه گروه بین المللی ستاره داوود

سارا و روسیه قسمت سنت پترزبورگ ۰۱:۵۱
۴۵ بازدید ۵ ماه پیش
روسیه با سارا ۰۰:۵۲
۷۳ بازدید ۵ ماه پیش
سارا و روسیه مقدمه ۰۰:۲۲
۳۷ بازدید ۵ ماه پیش
آغاز روند حذف قرنطینه روسیه ۰۲:۰۵
۲۴۸ بازدید ۱۲ ماه پیش
مهاجرت به روسیه یا اوکراین ۵۸:۵۱
۱۰۱ بازدید ۱۲ ماه پیش
دانشگاه پاولوف سنت پترزبورگ بخش سوم ۰۴:۳۷
دانشگاه پزشکی پاولوف سنت پترزبورگ ۰۴:۱۸
دانشگاه ملی سنت پترزبورگ بخش سوم ۰۴:۴۸
دانشگاه ملی سنت پترزبورگ بخش دوم ۰۹:۱۲
دانشگاه ملی سن پترزبورگ ۰۷:۵۱
۲۰۰ بازدید پارسال