بخش رسانه گروه بین المللی ستاره داوود

بخش رسانه گروه بین المللی ستاره داوود

سارا و روسیه قسمت سنت پترزبورگ ۰۱:۵۱
۲۹ بازدید ۱۲ روز پیش
روسیه با سارا ۰۰:۵۲
۴۵ بازدید ۱۲ روز پیش
سارا و روسیه مقدمه ۰۰:۲۲
۲۸ بازدید ۱۲ روز پیش
آغاز روند حذف قرنطینه روسیه ۰۲:۰۵
۲۳۷ بازدید ۶ ماه پیش
مهاجرت به روسیه یا اوکراین ۵۸:۵۱
۹۳ بازدید ۶ ماه پیش
دانشگاه پاولوف سنت پترزبورگ بخش سوم ۰۴:۳۷
دانشگاه پزشکی پاولوف سنت پترزبورگ ۰۴:۱۸
دانشگاه ملی سنت پترزبورگ بخش سوم ۰۴:۴۸
دانشگاه ملی سنت پترزبورگ بخش دوم ۰۹:۱۲
۱۰۷ بازدید ۷ ماه پیش
دانشگاه ملی سن پترزبورگ ۰۷:۵۱
۱۹۲ بازدید ۷ ماه پیش