بخش رسانه گروه بین المللی ستاره داوود

بخش رسانه گروه بین المللی ستاره داوود

آغاز روند حذف قرنطینه روسیه ۰۲:۰۵
۲۳۵ بازدید ۴ ماه پیش
مهاجرت به روسیه یا اوکراین ۵۸:۵۱
۸۹ بازدید ۴ ماه پیش
دانشگاه پاولوف سنت پترزبورگ بخش سوم ۰۴:۳۷
دانشگاه پزشکی پاولوف سنت پترزبورگ ۰۴:۱۸
دانشگاه ملی سنت پترزبورگ بخش سوم ۰۴:۴۸
دانشگاه ملی سنت پترزبورگ بخش دوم ۰۹:۱۲
۱۰۴ بازدید ۵ ماه پیش
دانشگاه ملی سن پترزبورگ ۰۷:۵۱
۱۹۱ بازدید ۵ ماه پیش