بخش رسانه گروه بین المللی ستاره داوود

بخش رسانه گروه بین المللی ستاره داوود

سارا و روسیه قسمت سنت پترزبورگ ۰۱:۵۱
۴۱ بازدید ۳ ماه پیش
روسیه با سارا ۰۰:۵۲
۶۳ بازدید ۳ ماه پیش
سارا و روسیه مقدمه ۰۰:۲۲
۳۵ بازدید ۳ ماه پیش
آغاز روند حذف قرنطینه روسیه ۰۲:۰۵
۲۴۴ بازدید ۹ ماه پیش
مهاجرت به روسیه یا اوکراین ۵۸:۵۱
۹۷ بازدید ۹ ماه پیش
دانشگاه پاولوف سنت پترزبورگ بخش سوم ۰۴:۳۷
دانشگاه پزشکی پاولوف سنت پترزبورگ بخش دوم ۰۴:۴۶
دانشگاه پزشکی پاولوف سنت پترزبورگ ۰۴:۱۸
۳۳۶ بازدید ۱۰ ماه پیش
دانشگاه ملی سنت پترزبورگ بخش سوم ۰۴:۴۸
۹۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
دانشگاه ملی سنت پترزبورگ بخش دوم ۰۹:۱۲
۱۰۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
دانشگاه ملی سن پترزبورگ ۰۷:۵۱
۱۹۸ بازدید ۱۰ ماه پیش