سید مجتبی محمدی
سید مجتبی محمدی

سید مجتبی محمدی

عشق عمومی شاعر زنده یاد احمد شاملو ۰۱:۵۸
جمعه : شعر و صدای  استاد هوشنگ رئوف ۰۱:۳۰
ستاره نامرئی : شعر و خوانش  محمد سلمانی ۰۲:۰۹
جای تو خالی : شعر و دکلمه  حمید رضا آذرنگ ۰۱:۲۸
شعر خوانی استاد محمد قهرمان ۰۳:۵۶
۱۲۵ بازدید پارسال
انتظار : شعر و دکلمه  :  هوشنگ رئوف ۰۲:۴۴
دلهره : شعر و خوانش هوشنگ رئوف ۰۰:۴۷
او بود : شعر و صدا  شهریار دادور ۰۲:۳۷
صدای زنگ : شعر و دکلمه ، هوشنگ رئوف ۰۰:۵۵
سنگ چین های ابدی : شعر و صدا هوشنگ رئوف ۰۰:۵۲