در حال بارگذاری ویدیو ...

مدلسازی جابجایی آزاد در محیط متخلخل

comsolfile
comsolfile

آدرس دریافت آموزش: http://comsolfile.ir/c1210/
در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل انتقال حرارت جابجایی آزاد در محیط متخلخل می پردازیم. برای مدل سازی جریان سیال در محیط متخلخل از معادله برینکمن(Brinkman’s equation) و برای اعمال نیروی شناوری از تقریب بوزینسک(Boussinesq approximation) استفاده شده است. همچنین در این مدل سازی از چندین عدد رایلی(Rayleigh number) استفاده شده است. مشخص می شود که اگر عدد رایلی از مقدار بحرانی کمتر باشد مکانیزم غالب انتقال حرارت، هدایت بوده و اگر عدد رایلی از مقدار بحرانی بیشتر باشد مکانیزم غالب، جابجایی آزاد است. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Brinkman’s Equation, Heat Transfer in Porous Media
◄ ایجاد هندسه و تعریف پارامترهای مورد نیاز
◄ انجام تنظیمات مربوط به محیط متخلخل و سیال(Fluid and Matrix Properties)
◄ افزودن نیروی حجمی ناشی از تقریب بوزینسک
◄ افزایش دقت محاسبات
◄ انجام تنظیمات مربوط به انتقال حرارت در محیط متخلخل
◄ شبکه بندی و تحلیل پارامتری
◄ تهیه خروجی های مناسب

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مدلسازی جابجایی آزاد در محیط متخلخل

۰ لایک
۰ نظر

آدرس دریافت آموزش: http://comsolfile.ir/c1210/
در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل انتقال حرارت جابجایی آزاد در محیط متخلخل می پردازیم. برای مدل سازی جریان سیال در محیط متخلخل از معادله برینکمن(Brinkman’s equation) و برای اعمال نیروی شناوری از تقریب بوزینسک(Boussinesq approximation) استفاده شده است. همچنین در این مدل سازی از چندین عدد رایلی(Rayleigh number) استفاده شده است. مشخص می شود که اگر عدد رایلی از مقدار بحرانی کمتر باشد مکانیزم غالب انتقال حرارت، هدایت بوده و اگر عدد رایلی از مقدار بحرانی بیشتر باشد مکانیزم غالب، جابجایی آزاد است. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Brinkman’s Equation, Heat Transfer in Porous Media
◄ ایجاد هندسه و تعریف پارامترهای مورد نیاز
◄ انجام تنظیمات مربوط به محیط متخلخل و سیال(Fluid and Matrix Properties)
◄ افزودن نیروی حجمی ناشی از تقریب بوزینسک
◄ افزایش دقت محاسبات
◄ انجام تنظیمات مربوط به انتقال حرارت در محیط متخلخل
◄ شبکه بندی و تحلیل پارامتری
◄ تهیه خروجی های مناسب

آموزش