در حال بارگذاری ویدیو ...

مدلسازی پدیده ضربه قوچ

comsolfile
comsolfile

آدرس دریافت آموزش: http://comsolfile.ir/c1209/
در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل پدیده ضربه قوچ یا water hammer در یک سیستم لوله کشی می پردازیم. افزایش ناگهانی فشار در سیستم به خاطر بسته شدن و یا تغییر ناگهانی مسیر حرکت سیال را ضربه قوچ می نامند. در این مدل سازی دامنه امواج فشاری طبق رابطه جوکوفسکی (Joukowskys equation) محاسبه شده و با نتایج حل مقایسه می گردد. همچنین شبکه بندی انتخاب گام زمانی به گونه ای انجام می شود که عدد کورانت(Courant Number) کمتر از یک باشد. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Water Hammer
◄ تعریف پارامترهای مورد نیاز و ایجاد هندسه
◄ تعریف خواص و شکل سطح مقطع لوله(Pipe Properties)
◄ مشخص کردن شرایط اولیه و شرایط مرزی مسأله
◄ ایجاد شبکه
◄ فیکس کردن گام زمانی با توجه به عدد کورانت(CFL Number)
◄ انجام حل و رسم نمودار تغییرات فشار
◄ افزودن حل جدید برای از بین بردن نوسانات عددی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مدلسازی پدیده ضربه قوچ

۰ لایک
۰ نظر

آدرس دریافت آموزش: http://comsolfile.ir/c1209/
در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل پدیده ضربه قوچ یا water hammer در یک سیستم لوله کشی می پردازیم. افزایش ناگهانی فشار در سیستم به خاطر بسته شدن و یا تغییر ناگهانی مسیر حرکت سیال را ضربه قوچ می نامند. در این مدل سازی دامنه امواج فشاری طبق رابطه جوکوفسکی (Joukowskys equation) محاسبه شده و با نتایج حل مقایسه می گردد. همچنین شبکه بندی انتخاب گام زمانی به گونه ای انجام می شود که عدد کورانت(Courant Number) کمتر از یک باشد. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Water Hammer
◄ تعریف پارامترهای مورد نیاز و ایجاد هندسه
◄ تعریف خواص و شکل سطح مقطع لوله(Pipe Properties)
◄ مشخص کردن شرایط اولیه و شرایط مرزی مسأله
◄ ایجاد شبکه
◄ فیکس کردن گام زمانی با توجه به عدد کورانت(CFL Number)
◄ انجام حل و رسم نمودار تغییرات فشار
◄ افزودن حل جدید برای از بین بردن نوسانات عددی

آموزش