در حال بارگذاری ویدیو ...

جداسازی به کمک به هم آمیختگی الکتریکی

comsolfile
comsolfile

آدرس دریافت آموزش: http://comsolfile.ir/c1506/
در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل فرایند جداسازی فاز آب از روغن با استفاده از میدان الکتریکی می پردازیم.استفاده از یک میدان الکتریکی خارجی در مواد متشکل از چند سیال مخلوط نشدنی می تواند باعث ادغام یک فاز شده، در نتیجه جداسازی فازها از یکدیگر به آسانی انجام می شود. به چنین روشی به هم آمیختگی الکتریکی یا Electrocoalescence گفته می شود. در این مدل سازی برای اعمال اثرات میدان الکتریکی از تانسور تنش ماکسول استفاده شده است. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Electrostatics, Phase filed
◄ ایجاد هندسه و تعریف خواص
◄ تعریف متغیرهای مربوط به تانسور تنش ماکسول(Maxwell Stress Tensor)
◄ انجام تنظیمات مربوط به میدان الکتریکی
◄ تعریف مرز مشترک اولیه (Initial Interface)
◄ مشخص کردن فازها و کشش سطحی
◄ افزودن نیروی حجمی متأثر از میدان الکتریکی
◄ ایجاد شبکه و تنظیم حلگر(Scaling)
◄ تهیه خروجی مناسب از نتایج حل

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

جداسازی به کمک به هم آمیختگی الکتریکی

۰ لایک
۰ نظر

آدرس دریافت آموزش: http://comsolfile.ir/c1506/
در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل فرایند جداسازی فاز آب از روغن با استفاده از میدان الکتریکی می پردازیم.استفاده از یک میدان الکتریکی خارجی در مواد متشکل از چند سیال مخلوط نشدنی می تواند باعث ادغام یک فاز شده، در نتیجه جداسازی فازها از یکدیگر به آسانی انجام می شود. به چنین روشی به هم آمیختگی الکتریکی یا Electrocoalescence گفته می شود. در این مدل سازی برای اعمال اثرات میدان الکتریکی از تانسور تنش ماکسول استفاده شده است. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Electrostatics, Phase filed
◄ ایجاد هندسه و تعریف خواص
◄ تعریف متغیرهای مربوط به تانسور تنش ماکسول(Maxwell Stress Tensor)
◄ انجام تنظیمات مربوط به میدان الکتریکی
◄ تعریف مرز مشترک اولیه (Initial Interface)
◄ مشخص کردن فازها و کشش سطحی
◄ افزودن نیروی حجمی متأثر از میدان الکتریکی
◄ ایجاد شبکه و تنظیم حلگر(Scaling)
◄ تهیه خروجی مناسب از نتایج حل

آموزش