در حال بارگذاری ویدیو ...

مدلسازی لایه مرزی بلازیوس

comsolfile
comsolfile

آدرس دریافت آموزش: http://comsolfile.ir/c1208/
در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل جریان آرام روی صفحه تخت می پردازیم. لایه مرزی تراکم ناپذیر و پایا روی صفحه تخت در غیاب گرادیان فشار به لایه مرزی بلازیوس(Blasius) معروف است. در این مدل سازی ابتدا حل تشابهی بلازیوس برای جریان آرام روی صفحه تخت انجام شده، سپس نتایج حاصل از حل یک بعدی بلازیوس به مختصات دو بعدی منتقل شده و با حل کاملاً عددی جریان روی صفحه تخت مقایسه می گردد . در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب برای حل تشابهی(Coefficient Form PDE)
◄ تعریف پارامترهای مورد نیاز و محدوده حل(Parameters, Interval)
◄ تعریف ضرایب معادله دیفرانسیل و مشخص کردن شرایط مرزی
◄ ایجاد شبکه، تنظیم حلگر و انجام حل
◄ انتقال نتایج یک بعدی حل تشابهی به مختصات دو بعدی(General Extrusion)
◄ افزودن یک جزء جدید برای حل عددی(New Component)
◄ ایجاد هندسه و انتخاب نوع سیال و تنظیم فیزیک جریان سیال
◄ ایجاد شبکه ساختاری بر اساس پارامتر تعریف شده
◄ افزودن یک حل پارامتری(Parametric Sweep)
◄ مقایسه پروفیل سرعت حاصل از حل نیمه تحلیلی بلازیوس و حل عددی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مدلسازی لایه مرزی بلازیوس

۰ لایک
۰ نظر

آدرس دریافت آموزش: http://comsolfile.ir/c1208/
در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل جریان آرام روی صفحه تخت می پردازیم. لایه مرزی تراکم ناپذیر و پایا روی صفحه تخت در غیاب گرادیان فشار به لایه مرزی بلازیوس(Blasius) معروف است. در این مدل سازی ابتدا حل تشابهی بلازیوس برای جریان آرام روی صفحه تخت انجام شده، سپس نتایج حاصل از حل یک بعدی بلازیوس به مختصات دو بعدی منتقل شده و با حل کاملاً عددی جریان روی صفحه تخت مقایسه می گردد . در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب برای حل تشابهی(Coefficient Form PDE)
◄ تعریف پارامترهای مورد نیاز و محدوده حل(Parameters, Interval)
◄ تعریف ضرایب معادله دیفرانسیل و مشخص کردن شرایط مرزی
◄ ایجاد شبکه، تنظیم حلگر و انجام حل
◄ انتقال نتایج یک بعدی حل تشابهی به مختصات دو بعدی(General Extrusion)
◄ افزودن یک جزء جدید برای حل عددی(New Component)
◄ ایجاد هندسه و انتخاب نوع سیال و تنظیم فیزیک جریان سیال
◄ ایجاد شبکه ساختاری بر اساس پارامتر تعریف شده
◄ افزودن یک حل پارامتری(Parametric Sweep)
◄ مقایسه پروفیل سرعت حاصل از حل نیمه تحلیلی بلازیوس و حل عددی

آموزش